Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

Procedura wydawnicza

Wydawnictwo Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki przyjmuje do druku monografie w języku polskim lub angielskim.

Po uzgodnieniu z Wydawnictwem możliwości publikacji, wersję elektroniczną monografii należy dostarczyć na adres redakcji Wydawnictwa WWSI (redakcja@wwsi.edu.pl). Książka w języku polskim powinna być przygotowany w formacie MS Word. Do redakcji należy ją przesłać jednocześnie w formacie MS Word oraz w formacie PDF. Dla książki napisanej w języku angielskim, po uzgodnieniu z przedstawicielem Wydawnictwa, poza formatem MS Word dopuszcza się również możliwość przesłania pliku w języku znaczników LaTeX.

Podstawowe wymagania dotyczące stosowanych standardów

Redaktorzy Wydawnictwa WWSI chcą, aby publikowane monografie osiągnęły możliwie najwyższy poziom wydawniczy, jak i poziom merytoryczny. W tym celu Wydawnictwo stara się dochować wszelkiej staranności zarówno przy akceptacji monografii do publikacji, jak i przy jej przygotowaniu do druku.

Z jednej strony, w trosce o jakość merytoryczną, każda monografia przedstawiona do druku w Wydawnictwie Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki podlega procedurze recenzowania. Recenzentów wyznacza Redaktor Wydawnictwa. Zwykle monografię przekazuje się do recenzji dwóm recenzentom. W szczególnych przypadkach Wydawnictwo może podjąć decyzję o wskazaniu jednego recenzenta.

Z drugiej strony, również Autorzy powinni zachować wszelką możliwą staranność przy przygotowywaniu tekstów do publikacji. Redakcja Wydawnictwa oczekuje, że w tej sprawie będą oni profesjonalni i uczciwi. W przypadku podjęcia podejrzenia, że autor monografii postępuje nieuczciwie, Wydawnictwo podejmie stosowne działania, adekwatne do stwierdzonych nieprawidłowości, łącznie z zaniechaniem publikacji.